КЗО "Середня загальноосвітня школа № 52" ДМР

 


Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Дистанційна освіта на Класній оцінці
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія 5-й Міжнародний освітній онлайн-форум

Методична робота

Основні завдання методичної роботи

на 2017-2018 н.р.

У 2017-2018 н.р. педагогічний колектив  буде працювати над проблемою:

 « Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства»

                       та науково-методичною проблемою школи:

 «Виховання соціально компетентної особистості як активного суб’єкта громадянського суспільства»

                           III етап – практичний

-         розробка та апробація системи діяльності навчального закладу, або вчителя, вихователя, спрямованої на розвиток соціальних компетентностей особистості;

-         масове запровадження новітніх педагогічних стратегій та конкретних технологій соціалізації;

-         накопичення досвіду управління інноваційними процесами в освітній діяльності.

       Для реалізації цієї проблеми необхідно продовжити вирішувати такі завдання:

·   забезпечити функціонування школи як цілісної соціально-педагогічної системи для створення життєвого простору, спрямованого на розвиток і саморозвиток компетентної, конкурентоспроможної особистості, яка вміє творчо розв’язувати проблеми, прагне змінити на краще своє життя й життя своєї країни;

·      забезпечити  умови реалізації профільного навчання:

·  продовжити формувати інформаційно-комунікативний простір як засіб реалізації компетентнісного підходу до забезпечення європейської якості освіти;

·     продовжити заходи щодо комп’ютеризації навчально-виховного процесу;

·     забезпечити умови індивідуального розвитку школярів,  інтелектуального творчого потенціалу з урахуванням пізнавальних інтересів та нахилів;

·   стимулювати творчу активність учнів у різних видах позаурочної діяльності, створити комфортні умови для творчого розвитку та самореалізації особистості;

·     забезпечити умови для задоволення потреб фізичному розвитку, збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров'я дітей, безпеки їх життєдіяльності;

·     забезпечити умови виховання морально і фізично здорового покоління;

·  забезпечити зростання фахової підготовки вчителів, організацію та вивчення перспективного педагогічного досвіду вчителів,  опанування педагогами нових інноваційних методів та форм навчання;

·     продовжити заходи щодо створення сучасної технічної бази школи та естетичного оформлення навчальних кабінетів, приміщень  в цілому;

·     удосконалювати управлінську діяльність , розширяти спектр технічних можливостей закладу з урахуванням сучасних тенденцій.     

      З метою безперервного вдосконалення рівня педагогічної майстерності учителів, їхньої ерудиції й компетентності в галузі певної науки (навчального предмета) і методики його викладання науково-методичну роботу проводити в наступному навчальному році за такими основними напрямками: науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу, трансформування наукових ідей у педагогічну практику, науково-методична підтримка інноваційної діяльності, експериментальна робота, інформаційно-методичний супровід педагогічних працівників, консультування вчителів з проблем сучасного розвитку освіти, організації навчально-виховного процесу, досягнень психолого-педагогічних наук та з практичне вирішення таких завдань:

·      створити єдиний інформаційний простір і регулювати інформаційні потоки управлінської та науково-методичної документації, концентрувати цінний досвід досягнень в освітній практиці;

·      забезпечити ефективну й оперативну інформацію про нові методики, технології, організовувати та діагностувати освітньо - виховний процес;

·      організувати роботу зі створення нормативно-правової бази функціону­вання й розвитку освітньої установи;

·      сприяти створенню програмно-методичного та наукового забезпечен­ня освітньо - виховного процесу, умов для впровадження й поширення позитивного педагогічного досвіду, інновацій, науково-дослідного, дослідно-експериментального та іншого видів творчої діяльності;

·   ефективніше використовувати творчий потенціал учителів з високим рівнем дидактичних умінь  з  в системі методичної роботи школи;

·      здійснювати контроль виконання Державного стандарту й освітніх програм, рівня навченості й вихованості учнів;

·      керувати процесами підвищення кваліфікації та безперервної освіти педагогічних працівників, сприяти організації раціональної педагогічної

праці, саморозвитку педагогів;

·      забезпечити дієвість системи внутрішкільного управління в організації, удосконаленні, стабілізації й розвитку всієї життєдіяльності школи:

-      організувати активну участь членів педагогічного колективу у плануванні, розробці та реалізації програм розвитку, в інноваційних і дослідно-експериментальних процесах;

-      сприяти підвищенню професійної компетенції, росту педагогічної майстерності й розвитку творчого потенціалу вчителя, класного керівника, спрямованого на оптимальне формування й розвиток особистості учня, його самовизначення та самореалізацію;

·   співпрацювати з  вищими навчальними закладами, громадськими та іншими організаціями.

Створення умов для варіативності навчання

           Метою профільного навчання в школі є забезпечення можливостей для рівного доступу молоді до здобуття загальноосвітньої підготовки, виховання особистості, здатної до самореалізації, професійного зростання й мобільності в умовах реформування сучасного суспільства.

          Всі  перераховані види діяльності в аналізі методичної роботи на погляд адміністрації мають підготовити вчителя до роботи щодо здійснення Програми профілізації навчально-виховного процесу.

          Впровадження профільного навчання в старшій школі – це один із шляхів поліпшення якості освіти, забезпечення диференціації навчання. Профілізація передбачає створення рівного доступу до якісної освіти школярам різних категорій у відповідності до їх нахилів та потреб. Наша школа – це масова школа, яка забезпечує збереження єдиного освітнього простору, гарантований рівень підготовки випускників і водночас передбачає навчання кожної дитини у відповідності до її індивідуальних особливостей, здібностей та інтересів. Її призначення – створення умов для повноцінного самовизначення особистості, тобто для виявлення своїх потенціальних можливостей, усвідомлення їх як цінність і співвідношення з тими вимогами, які передбачає суспільство до людини в процесі використання нею різних соціальних ролей, оскільки процес освоєння особистості соціальних ролей є найважливіша складова її соціалізації.

      Профільне навчання дозволяє дитині отримати свої перші допрофесійні вміння, навички, знайти початковий досвід професійного самовизначення. На розвиток і саморозвиток всіх учасників освітнього процесу великий вплив мають ті підходи, принципи, на яких будується освітній процес в нашому навчальному закладі.

       На сьогодні можна констатувати, що адміністрацією нашого навчального

закладу вироблено власну технологію формування профільних класів. І вона базується на послідовних діях адміністрації, психолога та педколективу.

        Керуючись передбачуваними передумовами для профільного навчання і поглибленого вивчення предметів (модель професійного самовизначення особистості та етапи допрофільного навчання) у 2017-2018 н.р. була сформована мережа класів:

                                                                   Профільне  навчання

Назва профілю

 

В яких класах викладається

 

Кількість учнів, що навчається за даним профілем

 

1. 

 

2.    

Інформаційно-технологічний 

 

Інформаційно-технологічний

 

          10-А

 

          10-Б

                                

 

25

 

25